1. Deze algemene voorwaarden primeren boven alle algemene verkoop- op aankoopvoorwaarden van de koper, behoudens door ons uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde andersluidende aanvaarding.

2. Onze prijzen zijn zonder verbintenis en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.  leveringstermijnen worden enkel als aanduiding gegeven.  Een vertraging kan geen aanleiding zijn tot annulatie van de bestelling, noch tot schadevergoeding of intresten.

3. Onze fakturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. De verkochte goederen blijven eigendom van KM Trading Comm.V. tot aan hun volledige betaling.  Het risico van verlies of beschadiging ligt vanaf de levering of verzending bij de koper, ook indien het transport franco gebeurt.  Verkochte goederen kunnen worden geruild of teruggenomen binnen de 14 werkdagen na levering.  De verzendkosten en risico's van terugzending door de koper worden gedragen door de koper.  Bij terugname wordt enkel de nettoprijs exclusief verzendkosten terugbetaald.

5. De koper wordt verondersteld de eigenschappen en werking van de aangekochte goederen te kennen. Klachten dienen ons schriftelijk en binnen de acht dagen na levering te bereiken.  De klant mag zich niet van een klacht bedienen voor de telaatbetaling van een faktuur.

6. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand aangerekend op het verschuldigde bedrag.  Indien na de ingebrekestelling geen onmiddellijke betaling volgt zal zonder dat een nieuwe ingebrekestelling noodzakelijk is, het faktuurbedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €50 als door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding.

7. Gebreken in materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken.  De waarborg op de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die wordt verleend door de desbetreffende fabrikant, zonder bijkomende waarborgen.

8. Het plaatsen van een bestelling of de inontvangstneming van de goederen of faktuur geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

9. Bij gebeurlijke betwisting is enkel de Rechtbank van het kanton waarin de verkoper zich bevindt bevoegd, tenzij de leverancier ervoor opteert de gerechtsprocedure te laten plaatsvinden in het rechtsgebied van de koper.